Bericht Schalke auf tournee d.d. 28-06-2018

Beste deelnemers en ouders,

Kort geleden hebben wij u een bericht gestuurd over het voetbalkamp “Schalke auf Tournee” dat
onze organisatie Sporting Events zou gaan organiseren. Sporting Events heeft het afgelopen jaar voetbalkampen met gebruik van de naam FC Schalke 04 mogen organiseren.

Helaas is het businessplan dat Sporting Events daarbij heeft overlegd niet behaald. Er is in de beginfase door Sporting Events voor een zeer fors bedrag aan voetbalkleding en fan-artikelen besteld bij FC Schalke 04, waarbij de rekening door de tegenvallende resultaten niet betaald kon worden en er slechts deelbetalingen plaatsvonden.

Nadat in maart 2018 het plan stukken beter ging en er alsnog goede resultaten werden geboekt, kon een aanzienlijk gedeelte van de vordering van FC Schalke 04 worden betaald. Met betrekking tot de restantvordering werd in april 2018 tussen partijen een betalingsregeling afgesproken. Deze betalingsregeling heeft Sporting Events helaas niet volledig kunnen nakomen. Dit hield verband met het feit dat, door de aanvankelijke dreiging dat de samenwerking door Schalke 04 zou worden opgezegd, een aantal busreizen naar FC Schalke 04, van FC Schalke 04 geen doorgang mocht vinden. De deelnemers dienden hun betaalde bedragen retour te ontvangen, maar voor de betreffende voetbalkampen waren echter wel reeds de nodige kosten gemaakt. Sporting Events heeft de gevolgen van deze laatste problematiek voor de getroffen betalingsregeling onderschat.

FC Schalke 04 heeft de met Sporting Events bestaande overeenkomst opgezegd en Sporting Events ieder gebruik van woord- en beeldmerken van FC Schalke 04 verder verboden. Daarmee was het voor Sporting Events onmogelijk de geplande voetbalkampen doorgang te laten vinden op de door ons aangeboden wijze. De rol van FC Schalke 04 stond daarin uiteraard centraal.

Sporting Events heeft na de opzegging van de overeenkomst tussen partijen het overleg met FC Schalke 04 gezocht teneinde nadelige gevolgen van de beëindiging van de samenwerking voor de deelnemers zoveel mogelijk te vermijden. Sporting Events heeft in dat kader aan FC Schalke 04 een onderbouwd plan voorgesteld dat ertoe zou moeten leiden dat:

a.
De deelnemers hun voetbalkamp zouden kunnen genieten en van de ontstane problemen geen nadelige gevolgen zouden ondervinden;

b.
De vordering van FC Schalke 04 in de periode tot en met 31 december 2018 geheel, dan wel in substantiële mate zou worden ingelopen;

c.
Partijen beide geen reputatieschade zouden lijden.

In dit plan zou FC Schalke 04 naar onze stellige overtuiging, zelfs indien de aan het plan ten grondslag liggende prognose niet volledig zou worden gehaald ten opzichte van de op dat moment bestaande situatie nimmer in een nadeligere positie geraken. Sporting Events heeft er alles aan gedaan in het voorgelegde plan zoveel mogelijk zekerheden voor FC Schalke 04 in te bouwen. Dit teneinde FC Schalke 04 ertoe te bewegen de voorgestelde weg te bewandelen. Aangeboden werd om zelfs de toekomstige geldstromen onder toezicht van een notaris te laten verlopen en betaling van ongeveer 25% van de bestaande vordering van FC Schalke 04 in de vorm van een lening te financieren. FC Schalke 04 heeft om haar moverende redenen ervoor gekozen ieder inhoudelijk overleg over het voorgestelde plan te weigeren.

Voor het niet-nakomen van de overeenkomst tussen partijen is Sporting Events uiteraard zelf verantwoordelijk. Die volle verantwoordelijkheid wil Sporting Events niet op FC Schalke 04 afschuiven. Het opzeggen van de samenwerking tussen partijen door FC Schalke 04 was op zich juridisch gerechtvaardigd. Sporting Events betreurt het echter dat FC Schalke 04 de kans om de nu bij de deelnemers ontstane schade te vermijden niet heeft benut en in haar communicatie in
de media dit aspect volledig onbesproken laat. Aangezien het eerdere bericht aan alle deelnemers voor de nodige reuring heeft gezorgd en FC Schalke 04 van Sporting Events een publieke verklaring wenst die Sporting Events onvolledig acht, heeft Sporting Events besloten omtrent de gang van zaken te informeren.

FC Schalke 04 heeft Sporting Events gevraagd om de e-mail adressen van de deelnemers te verzenden, zodat zij u kunnen benaderen voor een oplossing. Wij zijn van oordeel dat dit zonder uw toestemming  In het kader van de AVG wetgeving niet is toegestaan. Indien gewenst vragen wij u dan ook om FC Schalke 04 hierover rechtstreeks zelf te benaderen. Dit is mogelijk op e-mail adres: post@schalke04.de

Sporting Events biedt u voor de situatie waarin u verzeild bent geraakt haar oprechte excuses aan. Afgelopen week heeft Sporting Events het eigen faillissement aangevraagd.

Met vriendelijke groet,
Sporting Events

Hoofdsponsor
JUM_fc_slogan kopie
Volgende wedstrijd
Friese Boys 1 - GSVV 1
Datum: 09-02-2019
Wijzigingen en afgelastingen
Webshop
Webshop Friese Boys